Pražská domovní znamení
na mapě a ve fotografiích

„V Praze najdeme 264 dochovaných domovních znamení, která nás spojují s bohatou historií života v našem hlavním městě…”

Logo — záhlaví

Domovní znamení

Domovní znamení jsou nejspíše stejně stará jako města sama. Dříve sloužila pro označení domů namísto čísel popisných, která v naší zemi zavedla Marie Theresie až roku 1770. V časech, kdy si dědičná rodová jména nechávala pouze šlechta a neexistovala příjmení, označovala domovní znamení často i majitele domu. Nejstarší znamení v Praze se začala objevovat ve 14. století na vývěsních štítech patricijských domů v centru města a dále se rozšířila na většinu domů na náměstí a při hlavních městských tepnách. Znamení můžeme zcela jistě zařadit mezi umělecká díla specifická tím, že sloužila každodennímu životu, i když často skrývala hlubší poselství a v mnoha případech pocházela inspirace také od povolání obyvatele domu. Jejich motivy jsou různorodé a mnohdy napříč městem najdeme opakující se náměty. I tak je každé jednotlivé znamení zcela unikátním obrazem své doby a pojítkem mezi minulostí a současností příslušného domu.

Dochovaná domovní znamení v Praze

V Praze najdeme na domech celkem 264 domovních znamení a k tomu 31 upomínek na stará znamení v podobě napsaných jmen domů na omítkách staveb a názvů všelikých podniků v takových budovách sídlících. Z historických částí města je jediný Josefov bez jakéhokoliv označeného domu. Ne že by tam domovní znamení nikdy neexistovala, ale nepřežila díky velké pražské asanaci z přelomu 19. a 20. století. Pokud byste prošli uličkami a zákoutími Prahy, jistě by vás napadlo, že dochovaných znamení existuje ještě víc. Na jednu stranu je to pravda, avšak taková znamení nevznikla jako označení domu, ale primárně jako označení např. hostince. Taková znamení do mapy nezahrnuji, neboť odporují tradičnímu účelu domovních znamení. Podrobněji rozebírám metodiku níže v textu pod mapou.

Jako doprovodný materiál k mapě si můžete stáhnout také adresář domovních znamení (pdf).

Mapa domovních znamení

Vysvětlivky barevných označníků a podrobný popis metodiky výběru znamení je popsán pod mapou.


Zobrazit na větší mapě

Metodika a vysvětlivky

Do mapy jsou zahrnuta pouze taková domovní znamení, která primárně vznikla jako označení domu ve smyslu identifikačního prvku charakteru dnešního čísla popisného. Nejsou tedy reflektována taková znamení, jejichž hlavním účelem bylo/je označení hostince, prodejny, hotelu atp. Na druhou stranu jsou v mapě vyznačena i znamení vzniklá relativně nedávno a vyhovující nastavené metodice.

V případě historických reminiscencí v podobě upomínkových nápisů na domech (včetně názvů dnešních hotelů, hospod atd.) jsou na mapě vyznačena opět taková místa, která odkazují na název domu kdysi nesoucí domovní znamení vyhovující podmínkám popsaným v prvním odstavci.

zelený označníkZelenou barvou jsou označena domovní znamení, která můžeme vidět na domě bez ohledu na to, zda se jedná o originál, kopii či inovované ztvárnění původního znamení. Jiný exemplář neexistuje.

modrý označníkModrou barvou jsou označena domovní znamení, jejichž kopii můžeme vidět osazenou na domě a zároveň je dochovaný originál ve sbírkách Musea hl. m. Prahy.

červený označníkČervenou barvou jsou označena domovní znamení, která jsou dnes připomínána pouze nápisem či názvem v domě sídlícího podniku a jejichž hmotná podoba nebyla dochována.

Fotogalerie

Fotografie jsou rozřazeny do alb podle čtyř historických měst pražských, dále pak abecedně dle názvů domů a v případě shody i podle jména ulice. Po rozkliknutí zvoleného alba se objeví náhledy fotografií s průklikem na zobrazení v plném rozlišení, v němž lze mezi jednotlivými snímky přecházet též pomocí šipek na klávesnici či kolečkem myši.

Soubor fotografií je kompletní a plně koresponduje s mapou. Počty u názvů alb vyjadřují obsažené množství fotografií, pročež nemusí vždy odpovídat počtu znamení v dané části města. Chybí pouze fotografie znamení z domu U Drahomířina sloupu (Hradčany), toho času v rekonstrukci. Jelikož snímky vznikaly v zimě 2012/2013 za často nevlídných povětrnostních podmínek, je možné, že některé budou přes léto aktualisovány o kvalitnější záběry. I přes tuto okolnost je většina fotografií již nyní na vysoké kvalitativní úrovni.

← Sbalit otevřené album

O projektu

Prvotní myšlenka na vznik mapy zachycující dochovaná pražská domovní znamení se datuje do podzimu 2012. Tehdy jsem se potýkal s problémem, kterak v rámci programu pro zahraniční návštěvníky Prahy připravit vycházkovou trasu, na níž by mj. mohli obdivovat krásy mnohých domovních znamení. Značný počet znamení včetně jejich lokací jsem znal, avšak bez materiálu, který máte neustále před sebou, jen obtížně vymýšlíte návaznosti trasy a pokryjete opravdu to nejzajímavější, co tyto pomyslné památníky historie pražských domů kolemjdoucím nabízejí. Okrajově také vyvstávala otázka authentičnosti — která znamení jsou skutečně historická a která jen líbivými názvy soudobých náleven, hotelů a obdobných zařízení?

Jal jsem se tedy vyhledat mapu domovních znamení. Při obstojném množství publikací pokrývající tento úsek pražské památkové historie jsem nepochyboval, že dříve či později potřebné podklady naleznu. O to větší nastalo překvapení, když žádný ze zdrojů nenabízel kýžené informace a ani prohledání různých webových stránek nepřineslo uspokojivý výstup (některé popularisační knihy se svými výběry „nejlepších”, „nejkrásnějších” a jiných superlativních znamení nabízejí pouze mapy oněch vybraných kousků). Vědom si množství, přitažlivosti a významu domovních znamení, jakožto nedílné součásti historické Prahy, rozhodl jsem se kompletní mapu domovních znamení vytvořit sám.

Samotné shánění podkladů, procházení „terénu” a zanášení na mapu stálo poměrně dost času i úsilí. Za těchto okolností by byla škoda, aby tato pomůcka sloužila jen mně, pročež jsem se rozhodl získané výstupy fruktifikovat ve veřejně přístupnou pomůcku a naučný materiál. Výsledek cca půlroční práce již můžete vidět na tomto webu. Jako velmi užitečný vedlejší produkt vznikla kompletní sada fotografií ve vysokém rozlišení, kterážto též nemá svou komplexností obdoby.

Autor

David Chlumský

Na tomto místě dovolte, abych se vám po představení svého projektu stručně presentoval také já sám. Mé jméno je David Chlumský a i když se v současnosti studijně věnuji školskému managementu (PedF UK) a absolvoval jsem politologii a mezinárodní vztahy (FSV UK), k zájmu o Prahu, historii a turismus mě velkou měrou přivedlo studium cestovního ruchu na Obchodní akademii Vinohradská. Jelikož je nejen zmíněný obor, ale též celý vinohradský vzdělávací ústav na poměrně vysoké úrovni, vrátil jsem se do této školy jakožto její zaměstnanec a na OA v současnosti (rok 2015) působím již devátým rokem. Onen program pro zahraniční návštěvníky zmíněný výše byl součástí našeho evropského družebního programu Comenius, na kterém participuji a v němž aktuálně spolupracujeme se školami z třinácti různých zemí EU. Dá se tedy říci, že díky OA Vinohradská vznikl nepřímo celý projekt, neboť mi k tomu dala patřičné předpoklady i motivaci. Závěrem se sluší dodat, že též působím jako průvodce v cestovním ruchu, což je další pojítko mezi mnou a duchem tohoto projektu.

Komu je stránka určena a co zde (ne)najdete?

Výsledná kompletní mapa a soubor fotografii domovních znamení jsou v prvé řadě určeny všem zájemcům z řad milovníků našeho hlavního města, nadšenců pro historii a vyznavačů malebných procházek Prahou. Partikulárně pak cílí na průvodce v cestovním ruchu, individuální turisty, učitele/lektory cestovního ruchu, průvodcovství a dějin umění a okrajově také na historiky.

Naleznete tu vše výše popsané a slíbené — mapufotografie ve vysokém rozlišení. Záznamy na mapě jsou doplněny stručnou informací o prvním výskytu v písemných pramenech a ve vybraných případech i rozšiřujícím komentářem (především pokud je na domě více znamení, nebo je stavení známo pod více názvy). Naopak tu nenaleznete žádnou obsáhlou odbornou stať o vzniku domovních znamení a jejich genesi, stejně jako popisy historie jednotlivých domů. K tomuto účelu poslouží několik dostupných publikací. Kromě těch spíše populárně-naučných, je to i vynikající monografie historičky doc. PhDr. Lydie Petráňové, CSc. vydaná roku 1988 s aktualisací 1991 a 2008 (viz zdroje níže).

Zdroje

Vedle mnoha hodin strávených s fotoaparátem v ulicích Prahy mi při mé práci byly nápomocny především následující zdroje (seřazené dle významu):
 
PETRÁŇOVÁ, Lydia. Domovní znamení staré Prahy; 2008, 341 s.
THOMOVÁ, Soňa; ANTONÍN, Martin. 101 nejkrásnějších domovních znamení; 2009, 215 s.
EDU-ART Praha. Webové stránky Královská cesta; www.kralovskacesta.cz.
JÜTTNER, Josef. Grundriß der königlichen Hauptstadt Prag; 1816, mapa (4 listy).

Kontakt

V případě zájmu o další informace či materiály mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese david@chlumsky.eu. Uvítám i jakékoliv ohlasy na tento web, stejně jako veškeré další relevantní zprávy. Vždy vám odpovím a pokusím se vás svou odpovědí co nejvíce uspokojit.

Ty, kdož by zatoužili využít zveřejněný e-mail k zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, předem upozorňuji, že takovými případy zcela poctivě a pravidelně zásobuji Úřad pro ochranu osobních údajů.

© 2013–2015 David Chlumský (obsah, foto, kód & grafika)
chovatelská stanice mainských mývalích koček Gato Amado, CZ